Om din bolig

Om din bolig

Kære Beboer

Dear Resident

Velkommen til Bellishøj, vi håber du er glad for at bo i Bellishøj.

Hér kan du finde nøglepunkterne fra husordenen samt downloade den, finde svar på dine spørgsmål omkring din bolig samt få hjælp hvis du oplever udfordringer med vand, varme, hårde/hvidevarer eller lignende.

Hvis du har spørgsmål, eller er der er noget, du savner, er du altid velkomne til at kontakte os.

Welcome to Bellishøj, we hope you are happy to live in Bellishøj.

Here you can find the key points from the house rules and download them, find answers to your questions about your home and get help if you experience challenges with water, heat, hard/white goods or the like.

If you have any questions or there is something you are missing, you are always welcome to contact us.

Akutnumre

Emergency Numbers

Akutnummer Nøglebrikken

Akutnummer hvis nøglebrikken ikke virker til entredøren: 4733 4004

 

Akutnummer kun ved akut skade

Ring 5362 0050 og læg en besked eller send en sms, så vender vi tilbage.

 

En Akutskade er:

 • Skader på fx vandrør og installationer
 • En skade, der ikke kan afvente en udbedring eller begrænsning.
 • En skade, hvor der er fare for lejers/lejernes sikkerhed.
 • En skade, som vil vokse i omfang og udgift, hvis den ikke udbedres øjeblikkeligt.

 

Elevatoren

Virker elevatoren ikke ring til Elcon, Elevatorservice Tel: 72667000

Emergency number Key fob

Emergency number if the key fob does not work for the entrance door: 4733 4004

 

Emergency number only for acute damage

Call 5362 0050 and leave a message or text and we’ll get back to you.

An acute damage is:

 • Damage to e.g. water pipes and installations
 • A damage that cannot wait for a remedy or limitation.
 • An injury where there is a risk to the safety of the tenant(s).
 • A damage which will grow in scope and expense if it is not repaired immediately.

 

Lift

If the elevator does not work, please call Elcon, Elevatorservice Tel: 72667000

Husordenen i Bellishøj

House Rules in Bellishøj

Husordenen skal læses, forstås og overholdes af alle beboere, så vi skaber et trygt hjem for alle.

I modtog husordenen sammen med jeres lejekontrakt, og I kan også downloade den fulde version her på siden.

Nøglepunkterne fra husordenen, er beskrevet nedenfor, men husk, at alle regler skal følges, også dem der ikke er nævnt her.

The house rules must be read, understood and observed by all residents so we create a safe home for everyone.

You received the house rules with your rental agreement, you can also download the full version here on the website.

Below are some key points from the house rules, but remember, all rules must be followed, including those not described here.

Hvorfor Husordenen i Bellishøj skal overholdes

At bo i en Bellishøj betyder at være en del af et fællesskab, hvor mange forskellige mennesker lever sammen.

For at sikre, at alle beboere kan nyde et trygt og behageligt hjem, er det vigtigt at overholde husordenen.

Husordenen fastsætter regler og retningslinjer, der er designet til at fremme trivsel og respekt blandt alle beboere.

Når husordenen overholdes, sikrer vi:

 • Fred og Ro: Ved at respektere reglerne om støj især om aftenen og natten, så kan alle nyde deres hjem uden uønskede forstyrrelser.
 • Renlighed og Orden: Fællesarealer holdes rene og ryddelige, hvilket gør ejendommen til et behageligt sted at bo for alle.
 • Sikkerhed: Ved at følge reglerne om sikkerhed, herunder brandregler og adgangsforhold, beskytter vi os selv og vores naboer.
 • Fællesskab og Respekt: Gensidig respekt og hensyntagen skaber en venlig atmosfære og et godt naboskab.

 

At overholde husordenen er ikke kun en del af din lejekontrakt, men også en måde at bidrage positivt til vores fællesskab og sikre, at vi alle kan trives i vores hjem.

Why It’s important to follow the House Rules in Bellishøj

Living in a Bellishøj means being part of a community where many people live together. To ensure that all residents can enjoy a safe and pleasant home, it is crucial to adhere to the house rules. These rules set out guidelines designed to promote well-being and mutual respect among all residents.

By following the house rules, we ensure:

 • Peace and Quiet: Respecting noise regulations especially int the evening and night allows everyone to enjoy their home without unwanted disturbances.
 • Cleanliness and Order: Keeping common areas clean and tidy makes the property a comfortable place for all residents.
 • Safety: Adhering to safety rules, including fire regulations and access controls, protects both ourselves and our neighbors.
 • Community and Respect: Mutual respect and consideration foster a friendly atmosphere and good neighborly relations.

 

Following the house rules is not just part of your rental agreement; it’s a way to contribute positively to our community and ensure that we all thrive in our homes.

Pas på Fællesskabet

For at sikre, at alle beboere kan nyde et trygt og behageligt hjem, er det vigtigt at tage hensyn til hinanden, vi ønsker Bellishøj skal være et dejligt sted at bo.

 • Der må ikke stå sko eller andet i opgangen med mindre, du bor på øverste etage.
 • Tag hensyn ved trappevask, fjern din måtte eks om vinteren.
 • Der må ikke henstilles møbler eller andre effekter i opgange, gården, P-Kælderen eller udenfor depotrummene. Alt fjernes uden varsel på beboerens regning. 
 • Stil ikke indkøbsvogne nogen steder på Bellishøj.

 

Uhensigtsmæssig opførsel, som er til gene for de øvrige beboere henstillen af effekter, larm, støj, rygning – kan medføre en advarsel og oprydning for beboerens regning.

 

Observerer du uhensigtsmæssig opførsel, som er til gene for andre beboere, prøv altid at tale sammen, hvis det ikke hjælper, skriv til os. 

Take care of the Community

To ensure that all residents can enjoy a safe and comfortable home, it is important to show consideration to each other we want Bellishøj to be a nice place to live.

 • No shoes or anything else may be left in the hallway unless you live on the top floor.
 • Take account of stair washing, remove your mat e.g. in winter.
 • No furniture or other effects may be placed in the hallways, the yard, the Parking Basement or outside the storage rooms. Everything is removed without notice at the resident’s expense.
 • Do not park shopping carts anywhere on Bellishøj.

 

Inappropriate behaviour, which is a nuisance to the other residents – the recommendation of effects, noise, noise, smoking – may result in a warning and clean-up at the resident’s expense.

 

If you observe inappropriate behavior that is a nuisance to other residents, always try to talk together, if that doesn’t help, write to us.

Støj og Musik

alle skal udvise hensyn og undgå støjende adfærd.

Brug af støjende værktøj må kun finde sted i tidsrummet mellem kl. 08.00 og kl. 20.00 på hverdage og i tidsrummet mellem kl. 10.00 og kl. 18.00 i weekender og på helligdage.

Beboere må ikke generes af høj musik efter kl. 20.00 søndag til torsdag og efter kl. 24.00 fredag og lørdag (samt dage der efterfølges af en helligdag). Alle døre og vinduer skal holdes lukkede, når der høres høj musik.

Afholdelse af fest – vis hensyn og giv dine naboer besked inden.

Noise and Music

everyone must show consideration and avoid noisy behaviour.

Use of noisy tools may only take place between 08.00 and at 20.00 on weekdays and in the period between 10.00 and 18.00 on weekends and public holidays.

Residents must not be disturbed by loud music after 20.00 Sunday to Thursday and after midnight Friday and Saturday (as well as days followed by a public holiday). All doors and windows must be kept closed when loud music is heard.

Holding a party – be considerate and notify your neighbors beforehand.

Rygning forbudt

Bellishøj er et røgfrit område, det er derfor ikke tilladt at ryge på området. 

No smoking allowed

Bellishøj is a smoke-free area, so smoking is not permitted in the area.

Barnevogne og Rollatorer 

De må stilles på de markerede pladser.

Strollers and Rollatores 

They must be placed in the marked places.

Cykler

De må parkeres i cykelstativerne i gården.

De må parkeres i de to cykelrum i parkeringskælderen.

Ladcykler kan parkeres i stativet v. ESV eller i kælderen på den  markerede plads.

Vis Hensyn – henstillede cykler fjernes uden varsel.

Bicycles

They may be parked in the bicycle racks in the yard.

They may be parked in the two bicycle spaces in the parking garage.

Cargo bikes can be parked in the rack v. ESV or in the basement in the marked space.

Show consideration – recommended bikes will be removed without notice.

Røgalarm

Røgmelder er strømforsynet og skal altid være slået til i gruppetavlen.

Den er forsynet med et backup batteri, så hvis strømmen går virker røgmelderen via batteriet.

Brandalarmerne vil afgive et lydsignal når batterierne er ved at være

Smoke alarm

The smoke detector is powered and must always be switched on in the group panel.

It is equipped with a backup battery, so that if the power goes out, the smoke detector works via the battery.

The fire alarms will emit an audible signal when the batteries are running low

Røgalarm

Røgmelder er strømforsynet og skal altid være slået til i gruppetavlen.

Den er forsynet med et backup batteri, så hvis strømmen går virker røgmelderen via batteriet.

Brandalarmerne vil afgive et lydsignal når batterierne er ved at være

Smoke alarm

The smoke detector is powered and must always be switched on in the group panel.

It is equipped with a backup battery, so that if the power goes out, the smoke detector works via the battery.

The fire alarms will emit an audible signal when the batteries are running low

Ansvar og vedligeholdelsespligt

Responsibility and maintenance duty

Ansvar

Den enkelte beboer skal efterkomme et eventuelt påbud fra Bloch Ejenomsadministration A/S og er erstatningspligtig for de skader eller udgifter, som vedkommende selv, lejlighedens beboere eller gæster måtte anrette i det lejede, på bygningerne eller på ejendommens fællesarealer.

Responsibility

The individual resident must comply with any order from Bloch Ejenomsadministration A/S and is liable for damages or expenses that he or she, the apartment’s residents or guests may cause in the rented property, on the buildings or on the common areas of the property.

Akut skade

Skader på fx vandrør og installationer kan dukke op, når man mindst venter det.

En Akutskade er:

 • En skade, der ikke kan afvente en udbedring eller begrænsning.
 • En skade, hvor der er fare for lejers/lejernes sikkerhed.
 • En skade, som vil vokse i omfang og udgift, hvis den ikke udbedres øjeblikkeligt.

 

Telefon udenfor normal åbningstid 53 62 00 50

Du har vedligeholdelsespligt – du skal sørge for at udbedre skaden.

Emergency Damage

Damage to e.g. water pipes and installations can appear when you least expect it.

An acute injury is:

A damage that cannot wait for a remedy or limitation.
An injury where there is a risk to the safety of the tenant(s).
A damage which will grow in scope and expense if it is not repaired immediately.

Telephone outside normal opening hours 53 62 00 50

You have a duty of care – you must ensure that the damage is repaired.

Selvforskyldt Skade

Er der sket en skade i din lejlighed, som du er skyld i pga. forkert brug, misligholdelse eller uheld, skal du selv betale for udbedringen og reparationen. 

Fx. skader på vandhaner, fliser og toiletter, der er blevet ødelagt af kalk- og rustaflejringer, eller en rude eller induktionsplade, du har slået stykker.

Kontakt os via kontaktformularen, så skaden kan blive udbedret. 

Self-inflicted Damage

If there has been damage to your apartment that you are responsible for due to incorrect use, default or accident, you must pay for the rectification and repair yourself. 

For example damage to faucets, tiles and toilets that have been damaged by limescale and rust deposits, or a window or induction hob that you have broken.

Contact us via the contact form so that the damage can be rectified.

Udefrakommende Skade

Er der sket en skade i din lejlighed, som du ikke har forvoldt og som skal udbedres. 

Kontakt os via kontaktformularen, så skaden kan blive udbedret. 

External Damage

Has there been damage to your apartment which you did not cause and which needs to be repaired. 

Contact us via the contact form so that the damage can be rectified.

Du har vedligeholdelsespligt 

Du har som lejer selv vedligeholdelsespligten, det betyder, at du skal sørge for udbedring af alle skader sket i lejemålet. 

Er der sket en Akut Skade eller anden skade, uanset om du er skyld i den eller det er en udefrakommende skade, har du pligt til at sikre, at skaden bliver udbedret.

You have maintenance obligations


As a tenant, you yourself have the duty of maintenance, which means that you must ensure that all damages caused in the tenancy are rectified.

If an Acute Damage or other damage has occurred, regardless of whether it is your fault or it is an external damage, you have a duty to ensure that the damage is rectified.

Du har vedligeholdelsespligt 

Du har som lejer selv vedligeholdelsespligten, det betyder, at du skal sørge for udbedring af alle skader sket i lejemålet. 

Er der sket en Akut Skade eller anden skade, uanset om du er skyld i den eller det er en udefrakommende skade, har du pligt til at sikre, at skaden bliver udbedret.

You have maintenance obligations


As a tenant, you yourself have the duty of maintenance, which means that you must ensure that all damages caused in the tenancy are rectified.

If an Acute Damage or other damage has occurred, regardless of whether it is your fault or it is an external damage, you have a duty to ensure that the damage is rectified.

Affald - tag hensyn

Waste - take care

Der må IKKE stilles affald på jorden.

Litter must NOT be placed on the ground. 

Vær venlig at sortere dit skrald

Du har modtaget grønne skraldespande til madspild samt informationsfoldere.

Pap, kasser og æsker der ikke passer i molokkerne skal i skraldeskuret.

Nedenfor kan du læse, hvordan du sorterer dit skrald til molokkerne.

Her er et link til sorteringsvejledninger

Kommunens sorteringsregler

Please sort your rubbish

You have received green bins for food waste and information leaflets to the Molokker.

Cardboard, boxes and boxes that do not fit in the bins must be put in the rubbish bin.

Here you can read how to sort your rubbish.

Du kan til enhver tid hente madaffaldsposer på genbrugsstationen kvit og frit.

You can pick up food waste bags at the recycling station free of charge at any time.

Brug Affaldsskuret

Skuret er placeret ned bagved bygningen ved trappen ned til brandvejen.

Nedenfor kan du læse alt det Genbrugs affald, du kan stille i skuret. 

Hav venligst respekt for miljøet og hinadne og sortér ordenligt og vær med til at holde orden i skuret. 

Use the Waste Shed

The shed is located behind the building by the stairs down to the fire escape.

Below you can read all the recycled waste you can put in the shed. 

Please respect the environment and each other and sort properly and help keep the shed tidy.

Batterier

Batterierne må ikke smides ud med nogen som helst affald, de er meget skadelige for miljøet.

Du kan afleverere batterier i beholderen i skuret.

Batteries

The batteries must not be thrown away with any waste, they are very harmful to the environment.

You can hand in batteries in the container in the shed.

Farligt affald 

Koden er 2610 

 • Olie- og kemikalieaffald
 • Elsparepærer 
 • Insekt- og plantegift
 • Kemikalierester
 • Kviksølvtermometre
 • Maling og lak
 • Plantegødning
 • Spraydåser

Husk at:

 • Flasker, dunke og bøtter i miljøboksen skal være forsvarligt lukkede
 • Indholdet i flasker, dunke og bøtter ikke må blive blandet sammen
 • Markere tydeligt, hvad der er i de forskellige beholdere i miljøboksen
 • Låget på miljøboksen skal være helt lukket

Fyrværkeri kan kun afleveres på genbrugsstationen.

Medicin og kanyler skal afleveres på apoteket.

Hazardous Waste 

The code is 2610

 • Oil and chemical waste
 • Energy saving light bulbs
 • Insect and plant poison
 • Chemical residues
 • Mercury thermometers
 • Paint and varnish
 • Plant fertilizer
 • Spray cans

Remember to:

 • Bottles, cans and buckets in the environmental box must be securely closed
 • The contents of bottles, cans and buckets must not be mixed together
 • Clearly mark what is in the different containers in the environmental box
 • The lid of the environmental box must be completely closed

Fireworks can only be handed in at the recycling station.

Medicines and needles must be handed in at the pharmacy.

Tekstiler:

 • Tøj også udtjent tøj
 • Håndklæder
 • Gardiner
 • Duge
 • Sengetøj
 • Viskestykker

 

Det må gerne være slidt og hullet. Det skal være rent og tørt. 

Tekstiler er ikke sko, bælter og tasker, eller klarklude.

Sko, bælter og tasker kan afleveres til genbrug.

Karklude skal i restaffald. 

Textiles:

 • Clothes also used clothes
 • Towels
 • Curtains
 • Table cloths
 • Linens
 • Tea towels

 

It must be worn and holed. It must be clean and dry. 

Textiles are not shoes, belts and bags, or clear cloths.

Shoes, belts and bags can be returned for recycling.

Dishcloths must be disposed of as residual waste.

Småt Brændbart:

Småt brændbart – også kaldet forbrændingsegnet affald, er typisk det storskrald, som er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige storskrald fra. Meget affald af denne type kan, hvis man er opmærksom og omhyggelig, sorteres ud i andre typer affald, som kan genanvendes i stedet for at blive sendt til forbrænding.

Eksempler på småt brændbart er:

 • Skumgummi
 • Flamingo
 • Snavset pap
 • Afdækningspapir og – plast med malingrester
 • Klude- Ringbind
 • Tæpper
 • Cykeldæk
 • Kufferter og tasker
 • Malingbøtter med indtørret vandbaseret maling
 • Linoleum

 

Det meste affald kan brænde, men der er alligevel flere ting, som ikke må smides ud som forbrændingsegnet affald. Det gælder fx produkter fremstillet af PVC, haveaffald, imprægneret træ, dagrenovation, rent pap, rent træ, elektronikaffald, batterier og farligt affald.  Jo renere affald vi brænder (dvs. uden elektronik, batterier, PVC osv.), jo renere slagge får vi på forbrændingsanlægget og jo mindre restprodukt.

Mål for småt brændbart: Maks 1 x 1 x 0,5 meter og maks 25 kg pr. genstand.

Slightly Flammable:

Small combustibles – also called waste suitable for burning, are typically the bulky waste that remains after you have sorted out the recyclable bulky waste. Much waste of this type can, if you are attentive and careful, be sorted out into other types of waste, which can be recycled instead of being sent to incineration.

Examples of small combustibles are:

 • Foam
 • Flamingo
 • Dirty cardboard
 • Covering paper and plastic with paint residues
 • Rags – Ring binder
 • Carpets
 • Bicycle tires
 • Suitcases and bags
 • Paint buckets with dried water-based paint
 • Linoleum

 

Most waste can be burned, but there are still several things that must not be thrown out as waste suitable for burning. This applies, for example, to products made from PVC, garden waste, impregnated wood, household waste, clean cardboard, clean wood, electronic waste, batteries and hazardous waste.  The cleaner waste we burn (i.e. without electronics, batteries, PVC, etc.), the cleaner slag we get at the incinerator and the less residual product.

Dimensions for small combustibles: Max 1 x 1 x 0.5 meters and max 25 kg per object.

Småt elektronik og skærme skal holdes adskilt, og afleveres sorteret som storskrald på

Småt elektronik
• Harddiske
• Tastaturer
• Kaffemaskiner
• Musikanlæg
• kaffemaskiner
• Mikroovne
• Brødristere o.l.
• Barbermaskiner, shavere
• Føntørrer, glattejern o.l.
• Kabler og ledninger
• Mobiltelefoner

Skærme
• Tablets
• Monitorer
• Fjernsyn
• Fladskærme
• Bærbare computere

Småt elektronik er mindre elektriske husholdningsapparater af forskellig art. Det kan være mobiltelefoner, hårtørrer, elektrisk legetøj, el-tandbørster osv. Elektronikaffald indeholder en lang række problematiske stoffer som eksempelvis bromerede flammehæmmere, PCB og PVC, men de indeholder også en række sjældne og værdifulde metaller, der ud fra et ressourcemæssigt synspunkt skal genanvendes i forbindelse med fremstilling af nyt udstyr.

Skærme skal sorteres ud for sig selv. De indeholder en del printkort, som indeholder kostbare metaller som kan genbruges, eksempelvis kobber, guld og sølv. Det belaster miljøet og koster energi og råstoffer at udvinde metallerne. LCD skærme er lavet af to lag glas, og imellem lagene er der flydende krystaller. Glasset kan genbruges, og det kan krystallerne også.

Small electronics and screens must be kept separate and handed in sorted as bulky waste

Small electronics
• Hard drives
• Keyboards
• Coffee machines
• Stereo
• coffee machines
• Microwaves
• Toasters, etc.
• Shavers, shavers
• Blow dryer, straightener, etc.
• Cables and wires
• Cell phones

Screens
• Tablets
• Monitors
• Television
• Flat screens
• Laptops

Small electronics are smaller electrical household appliances of various kinds. These can be mobile phones, hair dryers, electric toys, electric toothbrushes, etc. Electronic waste contains a wide range of problematic substances such as brominated flame retardants, PCBs and PVC, but they also contain a number of rare and valuable metals that, from a resource point of view, must be recycled in connection with the manufacture of new equipment.


Screens must be sorted by themselves. They contain a number of printed circuit boards which contain precious metals which can be recycled, for example copper, gold and silver. It burdens the environment and costs energy and raw materials to extract the metals. LCD screens are made of two layers of glass, and between the layers there are liquid crystals. The glass can be recycled and so can the crystals.

Stort jern og metal

Stort jern og metal er alt det, som primært består af metal, og som ikke indeholder elektronik eller farligt affald.

Eksempler på stort jern og metal:

 • Cykler
 • Tørrestativer
 • Metalstel (under 1 x 2 m)
 • Metalrør eller -skinner 

 

Large iron and metal

Large iron and metal is anything that consists primarily of metal and does not contain electronics or hazardous waste.

Examples of large iron and metal:

 • Bicycles
 • Drying racks
 • Metal frame (under 1 x 2 m)
 • Metal pipes or rails

Polstrede møbler

Polstrede møbler er hovedsageligt fjedermøbler, men er også et udtryk for sammensatte møbler, der består af en blanding af træ, metal, stof o.l., og som ikke umiddelbart kan skilles ad i rene affaldstyper som træ og metal. Eksempler på polstrede møbler er:

 • Springmadrasser
 • Boksmadrasser
 • Sofaer og lænestole
 • Fjedermøbler
 • Kakkelborde

 

Upholstered furniture

Upholstered furniture is mainly spring furniture, but is also an expression of composite furniture that consists of a mixture of wood, metal, fabric etc., and which cannot be immediately separated into pure types of waste such as wood and metal. Examples of upholstered furniture are:

 • Spring mattresses
 • Box mattresses
 • Couches and armchairs
 • Spring furniture
 • Tiled tables

Glas og Porcelæn

Der må ikke smides større ting ud, end de kan være i beholderen og låget kan lukke. 

Hvad er glas og porcelæn:

Porcelæn dækker over forskellige typer produkter, som er lavet af ler, glas, sten og lignende. Porcelæn er eksempelvis ting der er lavet af porcelæn, keramik, fajance, krystal, stentøj, varmefast glas og spejle. Affaldet må ikke indeholde madrester, når det smides ud. Eksempler på porcelæn er: 

 • Tallerkner, kopper og krus
 • Urtepotter og -skjulere
 • Keramik
 • Ildfaste glasfade
 • Krystalglas og -figurer
 • Porcelænsfigurer
 • Spejle (mindre dele som kan være i en spand)
 • Vinduesglas (mindre dele som kan være i en spand)
 • Kaffekolber

 

Det er vigtigt, at varmefast glas (cafelatte-glas, ovnfaste glasfade) bortskaffes som porcelæn, da den type glas ikke kan genanvendes sammen med emballageglas (syltetøjsglas og vinflasker). Varmefast glas ødelægger muligheden for at genanvende emballageglas, når det er blandet sammen. 

Glass and Porcelain

Do not throw out larger items than can fit in the container and the lid can close. 

What are glass and porcelain:

Porcelain covers different types of products which are made of clay, glass, stone and the like. Porcelain is, for example, things made of porcelain, ceramics, earthenware, crystal, stoneware, heat-resistant glass and mirrors. The waste must not contain food residues when it is thrown away. Examples of porcelain are: 

 • Plates, cups and mugs
 • Plant pots and planters
 • Ceramics
 • Fireproof glass dishes
 • Crystal glasses and figurines
 • Porcelain figurines
 • Mirrors (smaller parts that can be in a bucket)
 • Window glass (smaller parts that can be in a bucket)
 • Coffee flask

 

It is important that heat-resistant glass (cafelatte glasses, oven-proof glass dishes) be disposed of as porcelain, as this type of glass cannot be reused together with packaging glass (jam glasses and wine bottles). Heat-resistant glass destroys the possibility of recycling packaging glass when it is mixed together.

Lavenergi Boligejendom

Low energy Residential Property

Lavernergi Bolig

Bebyggelsen er en lavenergi boligejendom, det betyder bl.a., at der er regler for, hvor meget energi og vand der må udledes.  Fordi der spares på jordens ressourcer som vand og varme.

Beboernes udgifter til vand og varme vil ofte være lavere pga. måden, hvorpå bygningen er bygget på.

Der kommer eksempelvis mindre vand ud af vandhanerne og skyllet på toilettet. Vinduespartierne er større,  lejlighederne er ventilerede af genveksanlæg og radiatorerne bruger mindre energi. Der er regler for, hvor meget varme der udledes fra radiatorer og gulvvarme  og varmetabet er minimeret.

Der vil derfor være nogle ting, som er anderledes end dine tidligere boliger, vi har beskrevet dette nedenfor, har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte via spørgeskemaet.

Low energy Property

The building is a low energy residential property, which means, among other things, that there are rules for how much energy and water can be discharged. Because the earth’s resources such as water and heat are saved.

Residents’ expenses for water and heat will often be lower due to the way the building is constructed.

For example, less water comes out of the taps and flushed down the toilet. The window sections are larger, the apartments are ventilated by recirculation systems and the radiators use less energy. There are rules for how much heat is emitted from radiators and underfloor heating and the heat loss is minimized.

There will therefore be some things that are different from your previous homes, we have described this below, if you have any questions you are always welcome to contact us via the Contact form.

Vinduer lavenergi

Vinduerne er 2 lags lavenergi vinduer, disse vinduer isolerer bedre end termovinduer og er dermed energibesparende.

Slut med træk og kuldefald

Energiglas har en usynlig belægning, der reflekterer varmen tilbage i rummet. Det vil sige, at lavenergiruder med energiglas lukker mere af solens varme ind i huset, end den slipper ud.

Den bedre isolering gør, at der ikke kommer kuldenedfald fra ruderne – du slipper for træk og kold luft, når du sidder tæt på dine vinduer i koldt vejr. Når det er varmt udenfor forhindrer lavenergiruden, at strålevarme fra opvarmede mure, sten og fliser kommer ind – derved holder du det lidt køligere indenfor på trods af høje temperaturer ude.

Windows low energy

The windows are 2-layer low-energy windows, these windows insulate better than thermal windows and are thus energy-saving.

No more drafts and chills

Energy glass has an invisible coating that reflects the heat back into the room. This means that low-energy windows with energy glass allow more of the sun’s heat into the house than it escapes.

The better insulation means that no cold falls from the windows – you avoid drafts and cold air when you sit close to your windows in cold weather. When it’s hot outside, the low-energy glass prevents radiant heat from heated walls, stones and tiles from entering – thereby keeping it a little cooler inside despite high temperatures outside.

Udluftning

Selv med genvindingsanlæg, er det vigtigt, at du sørger for at tilføre en god naturlig ventilering i din bolig for at opretholde et sundt indeklima.

Et sundt og godt indeklima går nemlig hånd i hånd med en daglig udluftning på 5-10 minutter 2-3 gange om dagen – hele året rundt.

Mange lufter alt for lidt ud i vintethalvåret pga. kulden. Men netop den tid på året, er der størst behov for udluftning – netop fordi vi helt naturligt bruger mere tid indendørs bag lukkede vinduer.

Du behøver ikke at slukke eller skrue ned for varmen på radiatoren, når blot du udlufter 5-10 minutter, systemet kommer til at bruge mere energi og dermed penge, hvis du tænker og slukker for radiatoren, end hvis du lod den være tændt, når ud lufter ud.

Venting

Even with a recycling system, it is important that you make sure to provide good natural ventilation in your home to maintain a healthy indoor climate.

A healthy and good indoor climate goes hand in hand with a daily ventilation of 5-10 minutes 2-3 times a day – all year round.

Many ventilate far too little in the winter months due to the cold. But precisely at that time of year, there is the greatest need for ventilation – precisely because we quite naturally spend more time indoors behind closed windows.

You don’t need to turn off or turn down the heat on the radiator, just venting for 5-10 minutes, the system will use more energy and therefore money if you think and turn off the radiator than if you left it on when out air out.

Badeværelse

Det er et lavenergi badeværelse og der er derfor et mindre forbrug af vand og varme. 

Eks bruges mindre vand ved toiletskyl, vandtrykket i bruseren er lavere og varmen rummet måles som en samlet temperatur af både rum- og gulvvarme.

Bathroom

It is a low-energy bathroom and there is therefore less consumption of water and heat.

For example, less water is used when flushing the toilet, the water pressure in the shower is lower and the heat in the room is measured as a total temperature of both room and floor heating.

Undgå termiske brud - hold Vinduerne fri!

Avoid termic breaks - keep windows clear!

Ruderne må ikke udsættes for uensartet varme, det betyder, at der ikke må stå noget op ad vinduerne eller klistres noget på vinduerne.

Læs venligst mere nedenfor.

The windows must not be exposed to uneven heat, this means that nothing must be placed up against the windows or sticked anything on the windows.

Please read below.

 

Undgå termiske brud

Ruderne må ikke udsættes for uensartet varme, det betyder, at der ikke må stå noget op ad vinduerne eller klistres noget på vinduerne. Fordi det kan medføre, at der opstår temperaturforskelle i glasset, disse temperaturforskellene skaber spændinger mellem de kolde og de varme områder i glasset, og det er årsagen til, at der kommer termisk brud på ruderne.

Der må ikke:

 • Stilles puder, poser, plader eller andet op af vinduerne.
 • Opklæbes folie, klistermærker eller plakater på vinduerne.
 • Monteres gardiner, rullegardiner, plisségardiner eller indbyggede persienner i vinduets trækarme, da de kan komme for tæt på vinduerne.
 • Monteres gardiner, rullegardiner, plisségardiner eller indbyggede persienner i vinduets trækarme for tæt på vinduerne, rører de vinduerne, kan der opstå risiko for temperaturforskelle.
 • Placers møbler helt tæt op ad vinduesfacaderne – specielt ved syd og sydvestvendte facader.
 • Tændes havegrills tæt på vinduerne.
 • Tændes terrassevarmere tæt på vinduerne.
 • Placeres hyndebokse tæt på vinduerne.
 • Placeres havemøbler eller andet op ad eller tæt på vinduerne.
 

Termisk brud er let at genkende

Et termisk brud er karakteriseret ved, at der er få brudlinier, og de forløber som jævne, rene brudlinier fra glaskanten vinkelret på denne og ind mod midten af glasset. Termisk brud er meget karakteristisk og genkendes kun på glaskanten.

Brud på ruden skal anmeldes

Du skal anmelde brud på ruden nedenfor venligst vedlæg venligst billeder af vinduet. 

Et termisk brud er ikke dækket af udlejer og skal afholdes af lejer.

Avoid Thermal breaks

The windows must not be exposed to uneven heat, this means that nothing must be placed up against the windows or sticked anything on the windows. Please read below Because it can cause temperature differences to occur in the glass, these temperature differences create tension between the cold and hot areas of the glass, and this is the reason for thermal breakage of the windows.

There must not be:

 • Placed cushions, bags, plates or other things up against the windows.
 • Stick foil, stickers or posters on the windows.
 • Install curtains, roller blinds, pleated curtains or built-in blinds in the window wooden frames, as they can get too close to the windows.
 • If curtains, roller blinds, pleated curtains or built-in blinds are installed in the wooden window frames too close to the windows, if they touch the windows, there may be a risk of temperature differences.
 • Placed furniture very close to the window facades – especially on south and south-west facing facades.
 • Light barbecues close to the windows.
 • Switch on patio heaters close to the windows.
 • Place cushion boxes close to the windows.
 • Place garden furniture or other things next to or close to the windows.

Thermal break is easy to recognize

A thermal fracture is characterized by the fact that there are few fracture lines, and they proceed as even, clean fracture lines from the glass edge at right angles to it and towards the center of the glass. Thermal fracture is very characteristic and is only recognized at the edge of the glass.

Damage to the window must be reported

You must report a broken window below, please attach pictures of the window.

A thermal break is not covered by the landlord and must be borne by the tenant.

Montering i vinduesrammen

Der må ikke opsættes nogen form for gardinstænger,  persienner eller lign. i den indvendige vinduesramme eller lysningen .

Der kan monteres gardinstænger og persienner i væggen i stedet. 

Vær blot sikker på, at der afstand på min ca 10 cm, så disse ikke berører vinduerne, da dette er energivinduer.

Installation in the window frame

No curtain rods, blinds or the like may be set up in the interior window frame or clearing .

Curtain rods and blinds can be installed in the wall instead. 

Just be sure that there is a distance of at least 10 cm, so that these do not touch the windows, as these are energy windows.

 

Montering af kroge

 Der må ikke monteres kroge, børnesikring eller andet uden forudgående tilladelse fra Bloch Ejendomsservice.

Der må ikke sættes kroge og andet i de udvendige alurammer.

Installation of hooks

 No hooks, child restraints or anything else may be installed without prior permission from Bloch Ejendomsservice.

No hooks or anything else may be inserted into the external aluminum frames.

Vinduer Vask

Rengøring af rude, ramme og karm gøres bedst med en blød klud eller børste samt lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel eller andet mildt og miljøvenligt rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmiddel.

Der er ingen aftaler omkring vinduespudsning.

Window washing

Windows Washing and cleaning the pane, frame and frame is best done with a soft cloth or brush and lukewarm water with a little washing-up liquid or other mild and environmentally friendly cleaning agent without abrasive effect and solvent.

There are no agreements regarding window cleaning.

Radiatorer - lavenergi

Radiator low energy

Vær opmærksom på, at radiatoren er en lavenergi radiator, den bliver ikke særlig varm og du kan opleve, at den kun er varm i toppen.

Alt efter hvad du indstiller radiatorene på, vil de ikke konstant “kalde” på varme, fordi termostaten vil føle, at der er varmt nok i det område, hvor radiatoren er. 

Derfor kan den ene radiator være lidt varm og den anden helt kold.

Denne form for radiatorer bruger ikke så meget energi, som de ældre radiatorer.

Please note that the radiator is an energy-efficient radiator and may not get very hot. You may experience it being warm only at the top.

Depending on how you set the radiators, they may not constantly call for heat as the thermostat will sense that the area where the radiator is located is already warm enough.

Therefore, one radiator may be slightly warm while the other remains cold.

These types of radiators do not use as much energy as older models.

Du skal udlufte din radiator når:

Den siger unormale lyde

Eller er blevet kold i toppen, men den er skruet helt op.

Sådan udlufter du en radiator:

Du kan se på videoen, hvordan du ventilerer din radiator eller du kan læse, hvordan du gør.

Skru termostaten helt op på den maksimale indstilling

Du skal have en klud eller køkkenrulle klar.

Find udluftningsventilen som sidder på radiatoren i modsatte ende af termostaten.

Hold en klud under ventilen, drej ventilen imod uret med radiatornøglen, indtil der kommer lidt vand ud.

Luk ventilen igen ved at dreje med uret.

Se video-guide her

Hvis dette ikke afhjælper problemet, skal du afmontere termostaten på radiatoren se video her

You must vent your radiator when:

It makes abnormal noises

Or has become cold at the top, even if it is turned all the way up.

How to ventilate the radiator:

You can watch the video on how to ventilate your radiator, or you can read how to do it

Turn the thermostat all the way up to the maximum setting

You must have a cloth or paper towel ready.

Find the venting valve which sits on the radiator at the opposite end of the thermostat.

Hold a cloth under the valve, turn the valve counter-clockwise with the radiator key until a little water comes out.

Close the valve again by turning clockwise.

See video guide here here

If this does not solve the problem, remove the thermostat from the radiator – see video guide here

Fjern termostaten:

For at få termostaten af, skal du holde på termostaten samtidig med, at du drejer på den inderste del af termostaten.

Den lille pal, som sidder under termostaten, skal du trykke ind to gange med en hård genstand.

Når termostaten skal sættes på igen – er det vigtigt AT DEN GRØNNE KNAP PÅ TEROMSTATEN VENDER OPAD.

Se video-guide her

Remove the thermostat:

To remove the thermostat, hold the thermostat while turning the inner part of the thermostat.

The small pawl, which sits under the thermostat, must be pressed in twice with a hard object.

When the thermostat is to be put back on – it is important that THE GREEN BUTTON ON THE THERMOSTAT Flies UPWARDS.

See video guide here

Hårde Hvidevarer

Home Appliances

De hårde hvidevarer kommer fra Siemens. 

Når du fejlmelder de hårde hvidevarer er det vigtigt, at du angiver modelnummeret, så de ved, hvilken hårde hvidevarer, der er tale om. 

Det er vigtigt, inden du fejlmelder apparatet, at du dels tjekker om der er strøm til, dels tjekker brugsanvisningen. 

Beder du om en tekniker, fordi du er i tvivl om, hvordan du betjener apperatet, skal du selv betale for teknikerbesøget. 

The household appliances come from Siemens.

When reporting a fault in the appliances, it is important that you specify the model number, so they know which appliance is affected.

Before reporting a fault in the device, it is important to check if there is power and to consult the user manual.

If you request a technician because you are unsure how to operate the device, you will have to pay for the technician visit yourself.

Brugsanvisninger:

Manualer på alle Hårde Hvidevarer kan findes på nedenstående link – indtast modelnummer, som fremgår af maskinen.

Se brugsanvisninger her

Instruction for use:

Manuals for all Hard Appliances can be found at the link below – enter the model number that appears on the machine.

Find Instructions here 

Opvaskemaskinen / Dishwasher

Virker maskinen ikke

Tjek der er strøm på maskinen

Tag instruktionsbogen.

Tjek fejlkoden.

Kommer fejlkoden omkring vandtilførsel, tjek vandtilførslen og åben for vandet under køkkenvasken

Tjek at der er strøm på maskinen, hvis ikke sæt stikproppen i stikket.

Bestil en tekniker

Virker maskinen ikke, tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. Vær da opmærksom på, at sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Check that there is power on the machine.

Take the instruction manual.

Check the error code.

If the error code comes up about the water supply, check the water supply and open the water under the kitchen sink

Check that there is power on the machine, if not insert the plug into the socket.

Order a technician

Be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder din opvaskemaskine

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your dishwasher

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til kontaktformularen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the Contact form:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Har du spørgsmål omkring Opvaskemaskinen- send kontaktformularen til os.

If you have questions about the Dishwasher – send us the Contact form.

Sådan rengører du opvaskemaskinen

For at eliminere dårlige lugte, madrester, fedt og kalk, anbefaler Siemens at bruge opvaskemaskine renser hver 4. til 6. måned.

Se videoen hér

How to clean the dishwasher

To eliminate bad odours, leftover food residue, grease and limescale, Siemens recommends using dishwasher cleaner every 4 to 6 months.

Watch the video here

Sådan renser du filteret i opvaskemaskinen

Se videoen hér

Filtersystemet består af:

 • En grov si
 • En flad, fin si
 • En mikrosi

 

Sierne holder urenheder væk fra opvaskemaskinens pumpe. Urenhederne kan undertiden blokere sierne. Grundig rengøring af sierne er vigtig for at sikre et rent filter.

1. Efter hver skylning skal du tjekke sierne for rester.

2. Skru gitterfiltercylinderen af og fjern gittersystemet.

3. Fjern eventuelle rester og rengør sierne under rindende vand.

4. Geninstallér gittersystemet i omvendt rækkefølge og sørg for, at pilemarkeringerne peger mod hinanden, når de sidder på plads.

How to clean the filter in the dishwasher

Watch the video here

The filter system consists of:

 • A coarse sieve
 • A flat, fine sieve
 • A micro sieve

 

The strainers keep impurities away from the dishwasher’s pump. The impurities can sometimes block the strainers. Thorough cleaning of the strainers is important to ensure a clean filter.

1. After each rinse, check the strainers for residue.


2. Unscrew the grid filter cylinder and remove the grid system.


3. Remove any residue and clean the filters under running water.


4. Reinstall the grid system in reverse order making sure the arrow markings point towards each other when in place.

Induktionspladen / Induction hob​

Hvis induktionsladen ikke virker:

1: Tjek at det er en induktionsgryde, du anvender. En gryde til induktion har en magnetisk bund af jern, så induktionsskogepladen aktiveres, når gryden sættes på kogepladen.

2: Tjek at du ikke har sat børnelås på induktionspladen – Når du tænder for kogepladen, hvis der dukker et L op i displayet. Har du børnesikring på. Fjern det, før du kan bruge kogepladen.

3: Tjek der er strøm på.

4: Læs manualen hvad betyder fejlkoden? Måske kan du selv gøre noget, før du beder om hjælp.

Inden du fejlmelder din induktionsplade:

Vær venligst opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

If the induction hob does not work:

1: Check that you are using an induction pan. A pot for induction has a magnetic iron bottom, so the induction hob is activated when the pot is placed on the hob.

2: Check that you have not set the child lock on the induction plate – When you switch on the hob, if an L appears in the display. Then you have child seats on. Remove it before you can use the hob.

3: Check the power is on.

4: Read the manual what does the error code mean? Maybe you can do something yourself before asking for help.

Before reporting a fault with the induction hob:

Please be Aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Har du beskadiget induktionspladen?

Hvis du taber noget på induktionspladen og den går i stykker, skal der monteres en ny plade. Den udgift afholder du selv.

Det koster 3.950 kr. incl. moms

Bestil en ny plade med formularen.

Have you damaged the induction plate?

If you drop something on the induction plate and it breaks, a new plate must be installed. You bear that expense yourself.

It costs DKK 3.950

Order a new plate with the form.

Fejlmeld induktionspladen

Inden du fejlmelder din induktionsplade:

Vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Report an error with the induction hob

Before reporting a fault with the induction hob:

Please be Aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the email:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Har du spørgsmål omkring Induktionspladen – send en kontakt formularen til os.

If you have questions about the Induction hob – send us the Contact form.

Rengøring

Se videoen omkring rengøring af induktionspladen hér

Cleaning

Watch the video about cleaning the induction hob here

Køleskabfrysskab / Refrigerator/Freezer

Virker maskinen ikke

Check that the power is on

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via vores kontaktformular

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Take the instruction manual

Check that the power is on

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr the Contact form

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder dit køleskab/fryser

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your refrigerator/freezer

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the email:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Har du spørgsmål omkring Kølefrysskabet – send kontakt formularen til os.

If you have questions about the Refrigerator/Freezer- send us the Contact form.

Tøm køleskabet for madvarer

Tag hylder og skuffer ud og vask dem. Brug en smule opvaskemiddel eller alternativt lidt universalrengøring – helt miljøvenligt.
Vask ikke delene i en opvaskemaskine, da de kan tage skade af vask i maskine.

Vask køleskabet grundigt indvendigt og udvendigt.

Husk også at vaske og tørre køleskabets tætningslister.

En god idé er at spraye med vand tilsat opvaskemiddel, så det kommer ind i sprækker og revner. Lad det virke et par minutter. Brug evt. en tandbørste til revner og sprækker.

Tør af med en tør mikrofiberklud.

Rens overløbshullet bagerst og nederst i køleskabet med en vatpind eller en piberenser.

Rengør evt. også drypbakken der sidder ovenpå kompressoren, på produktets bagside hvis det er muligt.

Er det muligt, er det en god idé at støvsuge kondensator-ribberne på bagsiden af køleskabet. Det nedsætter elforbruget.

Rådden / dårlig lugt kan fjernes ved, at rengøre køleskabet / fryseren indvendig med en klud og et specielt rengøringsmiddel.
Du kan købe rengøringsmidler der neutraliserer lugte og renser.

Se yderlige guide hér

Tip
Madvarer såsom citron, løg og røgede madvarer kan lugte, og smagen kan overføres til andre madvarer i køleskabet.

Hold madvarer, der lugter kraftigt, væk fra madvarer såsom mælk, æg og ost, som let absorberer lugt fra andre madvarer.

Empty the fridge of food items

Take out the shelves and drawers and wash them. Use a little washing-up liquid or, alternatively, a little universal cleaner – completely environmentally friendly.
Do not wash the parts in a dishwasher, as they may be damaged by machine washing.

Wash the refrigerator thoroughly inside and out.

Remember to also wash and dry the refrigerator’s sealing strips.

A good idea is to spray with water mixed with washing-up liquid so that it gets into cracks and crevices. Let it work for a few minutes. Use possibly a toothbrush for cracks and fissures.

Wipe with a dry microfiber cloth.

Clean the overflow hole at the back and bottom of the refrigerator with a cotton swab or a pipe cleaner.

Clean any also the drip tray on top of the compressor, on the back of the product if possible.

If possible, it is a good idea to vacuum the condenser fins on the back of the refrigerator. It reduces electricity consumption.

The rot / bad smell can be removed by cleaning the inside of the fridge / freezer with a cloth and a special cleaning agent.
You can buy cleaning agents that neutralize odors and clean.

See Guide here  

 

Tips:
Foods such as lemons, onions and smoked foods can smell and the taste can be transferred to other foods in the refrigerator.

Keep strong-smelling foods away from foods such as milk, eggs and cheese, which easily absorb odors from other foods.

Afrimning af kølefryseskabet

Fryseren skal afrimes, når islaget på siden er 10 – 15 mm tykt. Det er lettere at afrime fryseren, når den er tom eller kun lidt fyldt.

Sluk for apparatet og tag stikket ud af kontakten.

Fjern madvarer, skuffer og hylder. Pak madvarer ind i flere lag papir og opbevar det så koldt som muligt.

Afrim al is ved at lade døren stå åben.

Fjern jævnligt afrimningsvand i drypbakken bag på skabet under afrimning, da der kan være risiko for, at den løber over.

Rengør og aftør skabet indvendig med en fugtig klud.

Isæt skuffer og hylder i igen.

Luk skabet og slut strømmen til.

Tænd og vent til det når den indstillede temperatur. Det tager normalt 4-6 timer.

Advarsel:

Brug aldrig skarpe genstande til at fjerne isdannelse, da det kan beskadige indre dele eller føre til lækage i kølesystemet.

Defrosting the fridge-freezer

The freezer must be defrosted when the ice layer on the side is 10 – 15 mm thick. It is easier to defrost the freezer when it is empty or only slightly full.

Switch off the appliance and remove the plug from the socket.

Remove food items, drawers and shelves. Wrap food in several layers of paper and keep it as cold as possible.

Defrost all the ice by leaving the door open.

Regularly remove defrost water in the drip tray at the back of the cupboard during defrosting, as there may be a risk of it overflowing.

Clean and wipe the inside of the cabinet with a damp cloth.

Reinsert the drawers and shelves.

Close the cabinet and switch on the power.

Turn on and wait until it reaches the set temperature. It usually takes 4-6 hours.

Warning:

Never use sharp objects to remove ice as it may damage internal parts or lead to leakage in the cooling system.

Ovn / Oven

Virker maskinen ikke

Check that the power is on

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Take the instruction manual

Check that the power is on

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr email

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Har du spørgsmål omkring ovnen – send kontaktformularen til os.

If you have questions about the oven – send us the Contact form.

Emhætte / Hood

Emhættens funktion

Emhætten er tilsluttet genvækst anlægget og derfor har ikke nogen selvstændig motor.

Når der er brug for emhætteudsug øges udsugningsluften og indblæsningsluften, så der stadig er balance i ventilationen.

Derfor kan der høres en øget luftfunktion i boligen, når emhætten anvendes.

The hood’s function

The hood is connected to the regrowth plant and therefore does not have an independent motor.

When hood extraction is needed, the extraction air and supply air are increased so that there is still a balance in the ventilation.

Therefore, an increased air function can be heard in the home when the hood is used.

Emhætten suger ikke optimalt

Det er en lavenergi emhætte, derfor kan det opleves, at funktionen ikke er så god, fordi den ikke larmer som en emhætte med motor.

Du kan teste funktionen:
Tag et stykke toiletpapir – emhætten skal kunne suge papiret, så det bliver holdt oppe.

Hvis dette ikke er tilfældet er det oftest fordi, du skal:

Genstarte Genvexanlægget 

Rense filteret i emhætten

Se hvordan nedenfor.

The hood does not suck optimally

It is a low-energy hood, therefore it may be experienced that the function is not as good, because it is not as noisy as a hood with a motor.

You can test the function:
Take a piece of toilet paper – the hood must be able to suck the paper so that it is held up.

If this is not the case, it is usually because you must:

Restart the Genvex System

Clean the filter in the hood

See how in the chart.

Genstart Genvekstanlægget

Du kan se på videoen hér, hvordan du genstarter anlægget, hermed skulle funktionen på emhætten igen fungere optimalt.

Det kan også være en god idé at tjekke om filteret i emhætten trænger til at blive renset.

Restart the Genvekst System

You can see in the video here how to restart the system, with this the function of the hood should work optimally again.

It may also be a good idea to check whether the filter in the hood needs to be cleaned.

Har du spørgsmål omkring emhætten.

If you have questions about the hood.

Daglig rengøring

Emhætten rengøres med en fugtig klud med opvaskemiddel. Tør fedtfilteret af med en opvredet klud efter hver madlavning.

 

Rens filter på emhætten:

Når filteret i emhætten bliver beskidt, du kan se det bliver klistret, fedtet eller farvet, så skal det renses.

Du kan se hvordan på videoen her eller nedenfor:

Fjern filteret ved at trykke på knapperne, som sidder ved de 2 ”håndtag” i den ene ende af filtreret.

Put filteret i opvaskemaskinen og vask det.

Sæt filteret på igen – sæt først filtreret på plads ved at sætte den op i emhætten i modsatte ende af knappen.

Hold knappen inde, tryk filteret på plads i emhætten.

Dailey Cleaning

The hood is cleaned with a damp cloth with washing-up liquid. Wipe the grease filter with a wrung-out cloth after each cooking session.

Clean the hood filter

When the filter in the hood becomes dirty, you can see it becoming sticky or discolored, then it must be cleaned.

You can see how in the video here or below:

Remove the filter by pressing the buttons located by the 2 “handles” at one end of the filter.

Put the filters in the dishwasher and wash it.

Put the filters back on – first put the filter in place by putting it up in the hood at the opposite end of the button.

Hold the button down, push the filter into place in the hood.

Vaskemaskine / Washing machine

Virker maskinen ikke

Tjek der er strøm på 

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Check that the power is on

Take the instruction manual

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr. email

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder din opvaskemaskine

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your dishwasher

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the email:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Inden du fejlmelder din opvaskemaskine

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your dishwasher

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the email:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Rengør maskinen

Du kan se hvordan du holder dine vaskemaskine ren samt gode råd, hvis den lugter hér

 

Sådan rengør du filteret – se videoen hér

How to keep the machine clean

You can see how to keep your washing machine clean and good advice if it smells here

The filter

How to clean the filter – see the video here

Tørretumbler / Dryer

Virker maskinen ikke

Tjek der er strøm på

Tag instruktionsbogen

Tjek fejlkoden

Kan fejlen ikke rettes og virker stadigvæk ikke tjek fejlkoden og anmod om en tekniker. 

Bestil en tekniker via mail

Venligst vær da opmærksom på: Sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

The machine does not work

Check that the power is on

Take the instruction manual

Check the error code

If the error cannot be corrected and still does not work, check the error code and request a technician.

Order a technician pr email

Please be aware: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Inden du fejlmelder din tørretumbler

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your dryer

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the email:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Inden du fejlmelder din tørretumbler

Vær venligst opmærksom på: Sendes en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

Before you report a fault with your dryer

Please be aware of: If a technician will be sent out and the visit is not required because you could fix the problem yourself. You will be charged the fee in the rent.

Du skal bruge dette til mailen:

E-nr, FD-nr og Z-nr på maskinen – Dette står på datamærket, når lågen åbnes.

Samt beskrivelse af problem og fejlkode.

You must use this for the email:

E-No., FD-No. and Z-No. for the machine – This is written on the data label in the open door.

As well as a description of the problem and error code.

Altaner og Balkoner / Terraces and Balconies

Hyggeligt og pænt 

Vi ønsker at Bellishøj skal være et hyggetligt og pænt sted at være, derfor har vi nogle regler, som sikrer, at Englunden fremstår pæng, ryddelig og med et ensartet udtryk.

Ryddelige altaner og terrasser

Altaner og terrasser skal holdes rene og ryddelige.
Brug dem venligst ikke til opmagasinering eller pulterkammer.

Ikke opmagasinering

Det er ikke tilladt at have andet end havemøbler stående på altanen. Skabe, køleskabe og lign. er derfor
ikke tilladt.

Ikke husdyrhold

Det er desuden ikke tilladt at anvende altanerne til husdyrhold, herunder fugle i volierer.

Pleasant and neat

We want Englunden to be a pleasant and neat place to be, therefore we have some rules which ensure that Englunden appears neat, tidy and with a uniform look.

Neat balconies and terraces

Balconies and terraces must be kept clean and tidy.
Please do not use them for storage or counter storage.

No storage

It is not permitted to have anything other than garden furniture standing on the balcony. Cupboards, refrigerators and the like. is therefore
not allowed.

No Animals livestock

It is also not permitted to use the balconies for Animals livestock, including birds in aviaries.

Afskærmning Altaner

Det er ikke tilladt at have afskærmning på glasaltanerne. 

Shielding Balconies

It is not permitted to have screens on the glass balconies.

Beplantning / Afskærmning

Terrasser må adskilles/afskærmes med naturlige materialer f.eks. beplantning på 0,8 m.

Der skal ansøges om Bloch EAs tilladelse og det skal være godkendt, før opsætning.

Kontaktformularen skal beskrive det ønskede materiale samt billede.

Bloch EA kan kræve dette nedtaget, såfremt det ikke overholder husordenen eller er i henhold til det aftalte.

Planting / Shielding

Terraces must be separated/shielded with natural materials, e.g. planting of 0.8 m.

Bloch EA’s permission must be applied for and approved before installation.

The contact form must describe the desired material and image.

Bloch EA can require this to be taken down if it does not comply with the house rules or is in accordance with what was agreed.

Parasoller 

Altaner:

Der må være en parasol på altanen, den må have en max ø på 200 cm og en max højde på 230 cm. 

Farven er  mørketgrå/antracit grå.

Terrasser:

Der må være en parasol på terrassen, den må have en max ø på 200 cm der er ingen max højde.

Farven er  mørketgrå/antracit grå.

Forsvarligt sikret

De skal være forsvarligt sikret imod vind og blæst, så den ikke blæser væk. Beboeren hæfter selv for eventuelle skader forårsaget af parasollen eller andre løse genstande . 

 

Der skal ansøges om Bloch EAs tilladelse og det skal være godkendt, før opsætning.

Kontaktformularen skal beskrive det ønskede materiale samt billede.

Bloch EA kan kræve dette nedtaget, såfremt det ikke overholder husordenen eller er i henhold til det aftalte.

Parasols 

Balconies:

There must be a parasol on the balcony, it must have a maximum width of 200 cm and a maximum height of 230 cm. 

The color is dark grey/anthracite grey.

Terraces:

There must be a parasol on the terrace, it must have a maximum island of 200 cm, there is no maximum height.

The color is dark grey/anthracite grey.

Secured

They must be properly secured against wind and gusts, so that it does not blow away. The resident is responsible for any damage caused by the parasol or other loose objects.

 

Bloch EA’s permission must be applied for and approved before setup.

The contact form must describe the desired material and image.

Bloch EA can require this to be taken down if it does not comply with the house rules or is in accordance with the agreement.

Vedligeholdelse hækken

Lejer skal selv stå for at vedligeholde hækken, både på den udvendige og indvendige side af lejlighedens tilknyttede terrasse. Hvis det ikke sker, må Bloch vedligeholde hækken for beboerens regning.

Hvis hækken ikke passes og går ud, kan Bloch EA kræve etablering af en ny hæk ved lejers fraflytning.

Ligger terrassen i kantzonen mod gaden påhviler det alene lejer at vedligeholde den indvendige side af hegnet/hækken, mens den udvendige side passes af Udlejer.

Maintenance of the hedge

The tenant must be responsible for maintaining the hedge, both on the outside and inside of the apartment’s attached terrace. If this does not happen, Bloch must maintain the hedge at the resident’s expense.

If the hedge is not looked after and goes out, Bloch EA can require the establishment of a new hedge when the tenant moves out.

The terrace is located in the edge zone facing the street it is the responsibility of the tenant alone to maintain the inner side of the fence/hedge, while the outer side taken care of by the Landlord.

 

Altankasser

Altankasser eller andet udstyr skal sætte på altanen/værnet inderside og ikke på altanen/værnets yderside, den skal holdes fri.

Der skal søges om tilladelse, før der kan hænges altankasser op på murværket.

Markiser

Der skal søges om tilladelse, før der kan hænges markiser op.

Er der ikke givet tilladelse, kan det krævet fjernet, hvis der ikke er givet tilladelse af Bloch EA.

Vanding

Har man altankasser. blomsterkasser eller urtepotter, der skal vandes, så sørg for, at overskydende vand ikke løber ned til din underbo.

Vinduespudsning

Der er ikke nogen fælles aftale omkring vinduespudsning.

Tag hensyn

Tag hensyn og sørg for, at overskydende vand ikke løber ned til din underbo.

Balcony boxes

Balcony boxes or other equipment must be placed on the inside of the balcony/guard and not on the outside of the balcony/guard, it must be kept clear.

Permission must be applied for before balcony boxes can be hung on the masonry.

Awnings

Permission must be applied for before awnings can be hung up.

If permission has not been given by Bloch EA it can be required to be removed.

Watering

Do you have balcony boxes. flower boxes or flower pots that need to be watered, so make sure that excess water does not run down to your bottom.

Window cleaning

There is no common agreement regarding window cleaning.

Take care

Take care and make sure that excess water does not run down to your basement.

Grill

Der må kun anvendes gasgrill og el-grill under forudsætning af, at man tager hensyn til de øvrige beboere.

Grill med trækulsgrill er ikke tilladt.

Vigtigt: Placering af grillen

Grillen må IKKE placeres op ad vinduet, den SKAL stå op ad en af de andre sider/flader på terrassen eller altanen.

Der er stor risiko for termisk brud på vinduet, hvis grillen placeres op ad dette, fordi det kan give en stor temperaturforskel, som kan forårsage et termisk brud på ruden.

Grill

Only gas grills and electric grills may be used, provided that consideration is given to the other residents.

Barbecues with charcoal grills are not permitted.

Important: Location of the grill

The grill must NOT be placed against the window, it MUST be against one of the other sides/surfaces of the terrace or balcony.

There is a high risk of thermal breakage of the window if the grill is placed next to it, because it can cause a large temperature difference, which can cause a thermal breakage of the pane.

Altanstof

Du må kun opsætte mørkegråt/antracit gråt altanstof. Det skal gå hele vejen rundt om balkonen.

Vedlæg en beskrivelse og billede. Det må først sættes op, når det er godkendt af Bloch EA.

Balcony fabric

You may only install dark grey/anthracite gray balcony fabric. It must go all the way around the balcony.

Attach a description and picture. It must only be set up when approved by Bloch EA.

Beplantning / Afskærmning

Terrasser må adskilles/afskærmes med naturlige materialer f.eks. beplantning på 0,8 m.

Beskrive det ønskede materiale samt vedlæg billede.

Planting / Shielding

Terraces must be separated/shielded with natural materials, e.g. planting of 0.8 m.

Describe the desired material and attach a picture.

Altankasser på murværket

Der skal søges om tilladelse, før der kan hænges altankasser op på murværket.

Markiser

Der skal søges om tilladelse, før der kan hænges markiser op.

Balcony boxes on the masonry

Permission must be applied for before balcony boxes can be hung on the masonry.

Awnings

Permission must be applied for before awnings can be hung up.

Manglende vandtryk i vandhanen/ Lack of water pressure in the tap

Afkalkning af perlator

Hvis der ikke kommer en ordentlig vandstråle ud af din vandhane, trænger perlatoren til at blive afkalket.

Se på videoen her eller læs nedenfor, hvordan du gør.

Sådan gør du:

Tag en blød klud om perlatoren, så den ikke bliver ødelagt, løsn denne med en tang, ved at dreje med uret.

Når den er løs, kan du skrue den af med fingrene.

Skyl den

Læg den i et glas eddikevand over natten, så kalken løsnes.

Skyl perlatorn

Sæt den på vandhanen – skru den fast ved at dreje mod uret, drej en ekstra gang, så den sidder rigtig fast.

Tænd for vandet og test at vandstrålen er blevet normal.

Descaling faucet

If a proper jet of water does not come out of your faucet, the aerator needs to be descaled.

Watch the video here or read below how to do it.

Here’s how you do it:

Wrap a soft cloth around the aerator so that it is not damaged, loosen it with pliers by turning clockwise.

When it is loose, you can unscrew it with your fingers.

Rinse it

Put it in a glass of vinegar water overnight to loosen the limescale.

Rinse the aerator

Put it on the faucet – screw it in by turning it counter-clockwise, turn it an extra time so it’s really tight.

 Turn on the water and test that the water jet has become normal.

Har du spørgmål omkring vandhanen – send en email til os.

If you have questions about the tap – send us an email.

Rengøring & Vedligeholdelse

Cleaning & Maintenance

Rens vandlåsen

Er din køkkenvask stoppet, skal du rense vandlåsen, som sidder under køkkenvasken i køkkenskabet.

Du kan se videoen her, eller se nedenfor, hvordan man gør.

Sådan gør du:

Sæt en spand under vandlåsen.

Løsn vandlåsen ved at dreje de 2 plasticmanchetter af.

Vær opmærksom på, at den sorte gummipakning IKKE må fjernes fra røret, den skal blive siddende.

Hæld vandet i spanden, så røret er tomt – rengør røret ved at køre en klud igennem røret.

Skru røret på ved at skrue de 2 manchetter på igen.

Lad spanden stå – tænd for vandet og test, at du har skuret vandlåsen ordentlig på igen.

Clean the watertrap

If your kitchen sink has stopped, you must clean the water trap, which sits under the kitchen sink in the kitchen cupboard.

Find a video guide here

Here’s how you do it:

Place a bucket under the water trap.

Loosen the water trap by unscrewing the 2 plastic cuffs.

Please note that the black rubber gasket must NOT be removed from the pipe, it must remain in place.

Pour the water into the bucket so that the pipe is empty – clean the pipe by running a cloth through the pipe.

Screw the tube on by screwing the 2 cuffs back on.

Leave the bucket standing – turn on the water and test that you have scrubbed the water trap properly again.

 

Dørene

Alle døre er overfladebehandlet fra fabrik. Ved udbedring af småskrammer og anden udvendig vedligeholdelse skal Bloch Ejendomsadministration kontaktes.

Rengøring:

 • Brug almindelige rengøringsmidler, eks almindeligt rengøringsmiddel eller opvaskesæbe.
 • Dyp en svamp eller klud i vaskevandet og vrid kluden godt.
 • Rengør fra top til bund. Tør af.
 • Brug ikke for meget vand og intet middel, der kan ridse eller opløse malingen.
 • Undgå derfor opløsningsmidler, sprit, skurepulver, ståluld osv.

Badeværelsesdørene

Badeværelsesdørene skal aftørres efter badning, så kondensvand ikke sætter sig i underkanten af døre.

Badeværelsesdørene må ikke benyttes til tørring af håndklæder.

The doors

All doors are surface-treated from the factory. For repair of small scratches and other exterior maintenance, Bloch Property Administration must be contacted.

Cleaning:

 • Use ordinary cleaning agents, e.g. ordinary detergent or dish soap.
 • Dip a sponge or cloth in the washing water and wring the cloth well.
 • Clean from top to bottom. Wipe off.
 • Do not use too much water and no agent that can scratch or dissolve the paint.
 • Therefore avoid solvents, alcohol, scouring powder, steel wool etc.

The bathroom doors

The bathroom doors must be wiped after bathing so that condensation does not settle on the lower edge of the doors.

The bathroom doors must not be used for drying towels.

 

Pas på gulvene

Brug altid filt under stole- og bordben og køreunderlag under kontorstole på hjul. 

 

Rengøring

Den daglige rengøring klares med støvsugning og vask med mild gulvsæbe eller almindeligt opvaskemiddel med neutral PH-værdi.

Gulvet vaskes med så lidt vand som muligt og med en hårdt opvredet klud eller moppe.

Der må ikke anvendes en dampmoppe.

Mærker efter gummihæle, chokolade, skosværte og lignende kan fjernes med rensebenzin eller mineralsk terpentin.

Påfør med en blød klud og tør pletten af, men undgå at skrubbe, så gulvet ridses.

Take care of the floors

Always use felt under chair and table legs and underlays under office chairs on wheels. 

 

Cleaning

Daily cleaning is done with vacuuming and washing with mild floor soap or ordinary washing-up liquid with a neutral PH value.

The floor is washed with as little water as possible and with a hard-wrung cloth or mop.

Do not use a steam mop.

Marks from rubber heels, chocolate, shoe polish and the like can be removed with benzine or mineral spirits.

Apply with a soft cloth and wipe the stain, but avoid scrubbing to scratch the floor.

Skabe

Alle materialer er overfladebehandlet fra fabrik. Ved udbedring af småskrammer og anden vedligeholdelse skal Bloch Ejendomsadministration kontaktes.

 

Rengøring af skabe

Skabe rengøres med mildt rengøringsmiddel.

Skabene må ikke udsættes for vedvarende vandpåvirkning. Derfor skal vandstænk mv. aftørres straks.

Cupboards

All materials are surface-treated from the factory. For repair of minor scratches and other maintenance, Bloch Property Administration must be contacted.

 

Cleaning cupboards

Cabinets are cleaned with a mild detergent.

The cabinets must not be exposed to continuous water. Therefore, water splashes etc. wipe off immediately.

Rengøring bordplader

Bordplader rengøres med mildt rengøringsmiddel.

Der må ikke bruges kalkfjerner på bordplader, da det nedbryder materialet.

Cleaning table tops

Table tops are cleaned with a mild detergent.
Limescale remover must not be used on worktops, as it breaks down the material.

Følgende maling er anvendt i boligen:

 

This paint is used int the appartement:

 

Har du spørgsmål omkring køkkenvasken – send en email til os.

If you have questions about the kitchen sink – send us an email.

Rens toilettet for kalk 

Toilettet er energibessparende, Det betyder, at det bruger mindre vand, når det skyller.

Det betyder, at når du bruger  både det lille og store skyl, bruges der mindre vand, det er ofte nok og blot en tilvænning ift de gamle toiletter. 

Når der spares på vandet kommer der et lavers skyl  i toiletkummen, og der dannes derfor mere kalk i toiletterne.

Det er derfor vigtigt, at man oftere fjerner kalken i toilettet.

Dertil bruges rengøringsmiddel til toiletter med kalkfjerner.

 

Clean the toilet of limescale

The toilet is energy-saving, which means that it uses less water when it flushes.

This means that when you use both the small and large flush, less water is used, it is often enough and just a habit compared to the old toilets.

When water is saved, a laver’s flush gets into the toilet bowl, and more limescale is therefore formed in the toilets.

It is therefore important that you remove limescale in the toilet more often.

For this, cleaning agent for toilets with limescale remover is used.

Løber toilettet

Hold jævnligt øje med at vandet i toilettet ikke begynder at løbe. Begynder toilettet at løbe, skal Bloche EA kontaktes.

 

Toilet starts to run

Regularly check that the water in the toilet does not start to run. If the toilet starts to run, the landlord must be contacted.

Klinkegulve og vægfliser

Der må ikke anvendes nogen former for kalkfjerningsmidler indeholdende syre på klinkegulve og vægfliser, da det nedbryder fugerne. Rengøring foretages ved afvaskning med lunkent sæbevand (opblødte sæbespåner).

Fliser må ikke påføres polish eller voks.

 

Tiled floors and wall tiles

Do not use any type of limescale remover containing acid on tiled floors and wall tiles, as it breaks down the joints. Cleaning is done by washing with lukewarm soapy water (soaked soap shavings).

Tiles must not be applied with polish or wax.

Lejlighedens afløb

I lejlighedens afløb må ikke hældes:

 • Stoffer der kan give anledning til aflejringer af slam eller faste partikler (for eksempel sand, maling, gips osv.).

 

 • Gifte og ætsende stoffer samt medicinrester, der kan bevirke skader på afløbsledninger, renseanlæg og naturen.

 

 • Organiske opløsningsmidler (for eksempel rensebenzin, terpentin, cellulosefortynder osv.).

 

 • Hygiejnebind, bleer og lignende må ikke skylles ud gennem toilettet.

 

The apartment’s drainage

The following must not be poured into the apartment drain:

 • Substances that can give rise to deposits of sludge or solid particles (for example sand, paint, plaster, etc.).

 

 • Poisonous and corrosive substances as well as drug residues that can cause damage to drainage lines, treatment plants and nature.

 

 

 • Organic solvents (for example white spirit, turpentine, cellulose thinner, etc.).

 

 • Sanitary napkins, diapers and the like must not be flushed down the toilet.

Rens Unidrain jævnligt

Gulvafløbet i badeværelset renses jævnligt for at undgå tilstopning af f.eks. hår, sæberester og fedt.

Hvis afløbet er stoppet i badet, skal du selv sørger for at rense unidrainet.

 

Sådan renses unidrainet

Løft stålristen og plast vandlås kan løftes i stålbøjlen. Vandlåsen renses med vand, fjerne sæberester og hår.

Sættes på plads.

 

Clean unidrain regularly

The floor drain in the bathroom is cleaned regularly to avoid clogging of e.g. hair, soap residue and grease.

If the drain is blocked in the bath, you must clean the unidrain yourself.

 

How to clean Unidrain

Lift the steel grate and the plastic water trap can be lifted in the steel bracket. The water trap is cleaned with water, removing soap residue and hair.

Set in place.

Vandlåsen skal renes

For at forhindre, at håndvasken og køkkenvasken bliver tilstoppet, bør vandlåsen renses efter behov, dog min. én gang om året.

I første omgang kan dette gøres med en gammeldags svupper:

 • Hold en klud foran vaskens overløb, og pump nogle gange med sugekoppen.
 • Du må gerne fylde lidt vand i vasken, så bliver vakuum-effekten større.
 • Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, skal vandlåsen skilles ad og renses med vand og sæbe.

 

The water trap must be cleaned

To prevent the sink and kitchen sink from becoming clogged, the water trap should be cleaned as needed, but min. once a year.

Initially, this can be done with an old-fashioned mop:

 • Hold a cloth in front of the sink overflow and pump a few times with the suction cup.

 

 • You are welcome to fill the sink with a little water, then the vacuum effect will be greater.

 

 • If this is not sufficient, the water trap must be disassembled and cleaned with soap and water.

Rens vandlåsen

Er din køkkenvask stoppet, skal du rense vandlåsen, som sidder under køkkenvasken i køkkenskabet.

Du kan se videoen her, eller se nedenfor, hvordan man gør.

Sådan gør du:

Sæt en spand under vandlåsen.

Løsn vandlåsen ved at dreje de 2 plasticmanchetter af.

Vær opmærksom på, at den sorte gummipakning IKKE må fjernes fra røret, den skal blive siddende.

Hæld vandet i spanden, så røret er tomt – rengør røret ved at køre en klud igennem røret.

Skru røret på ved at skrue de 2 manchetter på igen.

Lad spanden stå – tænd for vandet og test, at du har skuret vandlåsen ordentlig på igen.

 

Clean the watertrap

If your kitchen sink has stopped, you must clean the water trap, which sits under the kitchen sink in the kitchen cupboard.

Find a video guide here

Here’s how you do it:

Place a bucket under the water trap.

Loosen the water trap by unscrewing the 2 plastic cuffs.

Please note that the black rubber gasket must NOT be removed from the pipe, it must remain in place.

Pour the water into the bucket so that the pipe is empty – clean the pipe by running a cloth through the pipe.

Screw the tube on by screwing the 2 cuffs back on.

Leave the bucket standing – turn on the water and test that you have scrubbed the water trap properly again.

Strøm / Power

RCD Relæet

Tjek på gruppetavlen – at alle grupperne er tændt. De skal alle pege opad. 

Hvis der ikke er strøm på alle grupper, kan dette være årsagen til, at hvidevarene ikke virker.

Slå gruppen til igen.

Bliver gruppen ved med at slå fra, bestil en elektriker.

Bestil en elektriker

Venligst vær opmærksom , at sendes der en tekniker ud, og besøget ikke er påkrævet, fordi du selv kunne rette fejlen, opkræves du omkostningen over huslejen.

RCD Relay

Check on the group board – that all the groups are switched on. They must all point upwards.

If there is no power on all groups, this may be the reason why the appliances are not working.

Turn the group back on.

If the group continues to switch off, order an electrician.

Book an electrician

Please be aware that a technician is sent out and the visit is not required because you could fix the fault yourself, you will be charged the cost above the rent.

Inden du bestiller en elektriker

Vær venligst opmærksom på: Har du selv lavet fejlen ved tilslutning af strøm, opkræves du omkostningen ved en elektriker over huslejen.

Before you order an electrician

Please be aware: If you have made the mistake of connecting the electricity yourself, you will be charged the cost of an electrician on top of the rent.

Dørtelefon

Door phone

Dørtelefonen er med video og 6 touch-knapper.

Dørtelefonen er udstyret med signal LED dioder, som viser, hvilken funktion der er aktiveret.

The door phone has video and 6 touch buttons.

The door phone  is equipped with signal LEDs which show which function is activated.

Hvis dørtelefonen ikke virker – er hér de 2 hyppigste årsager:

Rød LED:
• Lyser når telefonen er sat på lydløs/mute -natafbryder, du kan dermed ikke høre den ringe.

Du kan have skruet ned for lyden:
Tjek volumeknappen i bunden af dørtelefonen.

Er dette ikke problemet, læs venligst instruktionen.

If the door phone does not work – here are the 2 most frequent reasons:

Red LED:
• Lights up when the phone is set to silent/mute night switch, so you can’t hear it ringing.

You may have turned the volume all the way down.
Check the volume button at the bottom of the door phone.

If this is not the problem, please read the instructions.

Instruktionsbogen findes desværre kun på dansk.

Dørtelefon – DK

Unfortunately, the instruction book is only available in Danish.

Dørtelefon

Skriv hvis du har problemer med dørtelefonen, læs venligst instruktionsbogen først.

Door phone

Write if you have problems with the door phone, please read the instruction manual first.

Handicap lift

Handicapliften 

Den kan betjenes både med og uden nøgle. 

Du kan se, hvordan den betjenes på videoen hér.

Bestil en nøgle

Du kan bestille en nøgle til liften hér. 

Der betales 200 kr. i depositum, som returnes, når nøglen afleveres.

 

Order a key

You can order a key for the lift here. 

DKK 200 is paid as a deposit, which is returned when the key is handed over.

Børnesikring Hoveddøre n/ Child safety front door

Børnesikring Hoveddøren

Vi kan sætte børnesikring på hoveddøren, så små børn ikke kan åbne hoveddøren.

Du skal bestille den i formularen, så sørger vi for, at den bliver monteret.

Child saftey front door

We can put a child lock on the front door so that small children cannot open the front door.

You must order it in the form and we will make sure that it is installed.

Børnesikring Hoveddøren

Bloch Ea sørger for montering af Børnesikringen på hoveddøren. 

 

Child lock main door

Bloch Ea arranges for the installation of the Child Lock on the front door.

Digitale Postkasser

Digital Mailboxes

Vi har sat navnet på postkassen, som står i lejekontrakten.

På alle postkasser sætter vi forbogstav samt efternavn.

Hvis du ønsker, flere navne på postkassen, bedes du udfylde kontaktformularen.

We have put the name on the mailbox, which is in the lease.

We put initials and surnames on all mailboxes.

If you want more names on the mailbox, please fill out the contact form.

We put initials and surnames on all mailboxes.

Du får adgang til postkasserne med din nøglebrik, du scanner din brik foran læseren,  som er placeret ved siden af postkassen.  Den elektroniske lås åbner automatisk den forprogrammerede postkasse.

Lågen lukkes og låser herefter selv efter 5 sekunder.

You gain access to the mailboxes with your key tag, you scan your tag in front of the reader, which is located next to the mailbox. The electronic lock automatically opens the pre-programmed mailbox.

The door closes and then locks itself after 5 seconds.

Du får adgang til postkasserne med din nøglebrik, du scanner din brik foran læseren,  som er placeret ved siden af postkassen.  Den elektroniske lås åbner automatisk den forprogrammerede postkasse.

Lågen lukkes og låser herefter selv efter 5 sekunder.

You gain access to the mailboxes with your key tag, you scan your tag in front of the reader, which is located next to the mailbox. The electronic lock automatically opens the pre-programmed mailbox.

The door closes and then locks itself after 5 seconds.

Nøglebrik / Key Fobs

Nøglebrikken virker ikke

Kan jeg ikke komme ind i jeres lejlighed med nøglebrikkerne, bedes I følge nedenstående:

1. Tag alle 3 nøglebrikker, opdater dem på dørtelefonen ved opgangsdøren enkeltvis – de skal holdes på dørtelefonen til et lille grønt lys kommer frem.

Virker nøglebrikken stadigvæk ikke: 

Kontakt vores akuttelefon på 4733 4004 – SKAL kun anvendes, såfremt brikken ikke virker til lejligheden og altså ikke hvis den ikke virker til opgangen og postkassen.

Key fob dosen’t work

If you can’t enter your apartment with the key fobs, please follow the steps below:

1. Take all 3 key fobs, update them on the doorphone at the entrance door – individually – they must be held on the doorphone until a small green light appears.

2. If the key fob still does not work:

Contact our emergency phone on 4733 4004 – (danish voicemail after 16 o’clock weekdays and weekend – press 1 for emergency) MUST only be used if the chip does not work for the apartment and therefore not if it does not work for the entrance hall and mailbox.

Virker nøglebrikken stadigvæk ikke selvom du har prøvet at opdatere nøglebrikkerne: 

Kontakt vores akuttelefon på 4733 4004 – Rørskou 

SKAL kun anvendes, såfremt brikken ikke virker til lejligheden og altså ikke hvis den ikke virker til opgangen og postkassen.

Key fob dosen’t work – eventhough you have tried to update the key fobs

Contact our emergency phone on 4733 4004 – Rørskou

(Danish voicemail after 16 o’clock weekdays and weekends – press 1 for emergency)

MUST only be used if the chip does not work for the apartment and therefore not if it does not work for the entrance hall and mailbox.

Virker nøglebrikkerne ikke til postkassen.

Send en mail – brug kontaktformularen

Key fobs

If the key fobs do not work for the mailbox.

Send an email – use the contact form

En nøglebrik koster 500 kr. 

Vi fremsender nøglebrikken til dig, med posten, når du har modtaget den, skal den aktiveres på dørtelefonen på hoveddøren.

Omkostningen trækker via huslejen.

Key Fob

A key fob costs DKK 500.

We will send the key fob to you by post, once you have received it, it must be activated on the intercom on the front door.

The cost is deducted from the rent.

Har du spørgmål omkring nøglebrikkerne – send en email til os.

If you have questions about the key fobs – send us an email.

Depotrum / Storage Room

Hver lejlighed har et fast depotrum.

Der er skilte med adresseangivelser på depotrummene. 

Der er udleveret en hængelås til depotrummet.

Der skal bruges en nøglebrik for at tilgå depotrummene. 

Each apartment has a fixed storage room.

There are signs with address information on the storage rooms.

A padlock has been provided for the storage room.

A key fob must be used to access the storage rooms.

Parkering

Kamera med nummerpladegenkendelse 

Porten åbner automatisk, hvis du har registreret din bil i Q-Park.

1 – Kør lige på porten

2 – Kør langsomt frem

Åbner Porten ikke, er bilen ikke registreret i Q-Park. 

Camera with license plate recognition 

The gate opens automatically if you have registered your car in Q-Park.

1 – Drive straight on the gate

2 – Drive forward slowly

If the gate does not open, the car is not registered in Q-Park.

If the gate does not open even though the car is registered, write to Q-Park.

Overholdelse af Parkeringsregler 

Der skal betales for parkering i P-Kælderen.

Sørg for at parkere indenfor de markerede P-Båse.

Q-Park sørger for den korrekte skiltning samt at parkeringsreglerne bliver overholdt på området.

Bloch Ejendomsadministration har ikke noget med bødeudskrivelser eller inddrivelse af bøder at gøre, alt kommunikation omkring parkeringsafgifter foregår direkte med Q-Park.

Compliance with Parking Rules 

You have to pay for parking in the Parking Basement.

Make sure to park within the marked P-Båse.

Q-Park ensures the correct signage and that the parking rules are observed in the area.

Bloch Ejendomsadministration has nothing to do with issuing fines or collecting fines, all communication about parking fees takes place directly with Q-Park.

Parkering

Der kan bestilles parkeringsplads, det tager op til 5 arbejdsdage at en mail på en parkeringsbetingelserne, som du skal godkende.

Når betingelserne er godkendt pr. mail, modtager du et link til Q-Park, hvor du registrerer bilen.

Husk at opdater nummerpladen

Du kan registrere hvilken bil, du ønsker. Får du en ny bil – skal du huske selv at ændre reg. nummeret i Q-Parks system.

P-Plads men ingen bil

Du kan godt leje en parkeringsplads, selvom du ikke har en bil. Husk blot registrere bilen, som skal parkere i Q-parks system.

Opdateret med det samme

Den nye nummerplade bliver registreret i Q-parks system med det samme. 

Sensor

Der er sensor indenfor i P-Kælderen, den åbner nu automatisk, når du skal ud.

Parking

A parking space can be ordered, it takes up to 5 working days to receive an email with the parking conditions, which you must approve.

When the conditions are approved per mail, you will receive a link to Q-Park, where you register the car.

Remember to update the license plate

You can register which car you want. If you get a new car – you must remember to change the registration yourself. the number in Q-Park’s system.

Parking space but no car

You can rent a parking space even if you don’t have a car. Just remember to register the car that will be parked in Q-park’s system.

Updated immediately

The new number plate is registered in Q-park’s system immediately.

Sensor

There is a sensor inside the Parking Basement, it now opens automatically when you have to leave.

Priser

En parkeringsplads koster 475 kr. 

En parkeringsplads i P-Kælderen koster 250 kr. for 2 hjulede motoriserede køretøjer.

Når du har købt en parkeringsplads, kan du frit vælge, hvor du vil holde i p-kælderen, du må dog ikke parkere på en handicapplads uden et handicapskilt.

Prices

A parking space costs DKK 475.

A parking space in the Parking Basement costs DKK 250 for 2 wheeled motorized vehicles.

When you have purchased a parking space, you are free to choose where you want to park in the parking garage, but you may not park in a disabled space without a disabled sign.

Gæsteparkering

Der er ingen gæsteparkering i P-Kælderen.

Guest parking

There is no guest parking in the Parking Basement.

Bestilling af P-plads / Ordering a parking lot

Teknikdør / Technical door

Teknikdøren – sådan åbnes den

Tag håndtaget til teknikdøren

Drej med uret og døren åbnes

Den lukkes ved at dreje nøglen imod uret.

Se video guide her

How to open your technichan door

Take the handle to the technichan door

Turn clockwise and the door will open

It is closed by turning the key counter-clockwise

Find a video guide here

Ventilation Nilan anlæg

Ventilation Nilan system

Ventilationsanlægget i lejligheden er fra Nilan

Ventilationsanlægget må ikke slukkes, da der i bygningsreglementet, som følge af den øget tætning af boligen ift miljøkrav, er krav om luftskifte.

Anlægget er indstillet til hver enkelt lejlighed og der må derfor ikke skrues på anlæggets åbninger.

Ventilationsristene må ikke afdækkes eller blokeres. Det samme gør sig gældende for ventilen i badeværelsesloftet.

 

Anlægget til varmegenvinding er et avanceret ventilationsanlæg, der overfører størstedelen af varmeenergien i den luft, der suges ud af lejligheden, til den friske, kølige luft, som trækkes ind i lejligheden.

Derved ventileres boligen med frisk luft, så indeklimaet bliver bedre.

Det sørger for en konstant ventilation, som er vigtigt for at sikre et godt indeklima og spare energi i boligen.

Varmegenvindingen sker gennem anlægget, som er et specialdesignet ventilationsanlæg, der overfører varmen fra luften, som suges ud af lejligheden, til den friske luft, der kommer ind ude fra lejligheden.

Der er 4 hastigheder, som kan indstilles på selve anlægget.

The ventilation system in the apartment is from Nilan

The ventilation system must not be switched off, as the building regulations, because of the increased sealing of the home in relation to environmental requirements, require air exchange.

The system is set for each individual apartment and the system’s openings must therefore not be screwed on.

Ventilation grilles  must not be uncovered or blocked. The same applies to the valve in the bathroom ceiling.

 

The heat recovery system is an advanced ventilation system that transfers most of the heat energy in the air that is sucked out of the apartment to the fresh, cool air that is drawn into the apartment.

Thereby, the home is ventilated with fresh air, so that the indoor climate improves.

It ensures constant ventilation, which is important to ensure a good indoor climate and save energy in the home.

The heat recovery takes place through the system, which is a specially designed ventilation system that transfers the heat from the air that is sucked out of the apartment to the fresh air that comes in from outside the apartment.

There are 4 speeds which can be set on the system itself.

Fordelene

 • Du sparer på varmen ved at “genbruge” den varme, der allerede er i lejligheden.
 • Du får et godt indeklima.
 • Du kan få masser af frisk luft uden at spilde en masse varme.
 • Du undgår lugte og en del skadelige stoffer i luften, f.eks. fra radon og afgasning fra møbler og materialer.
 • Luftfugtigheden i lejigheden kan holdes lav, så du kan undgå problemer med husstøvmider og skimmelsvampe.
 • Anlægget kan filtrere pollen og partikler fra luften, hvilket er en fordel, hvis man fx lider af astma eller har pollenallergi.

The benefits

 • You save on heat by “reusing” the heat that is already in the house.
 • You get a good indoor climate.
 • You can get plenty of fresh air without wasting a lot of heat.
 • You avoid odors and some harmful substances in the air, e.g. from radon and degassing from furniture and materials.
 • The humidity in the house can be kept low, so you can avoid problems with house dust mites and mould.
 • The system can filter pollen and particles from the air, which is an advantage if you, for example, suffer from asthma or have a pollen allergy.

Indeklimaet

Det kan mærkes på indeklimaet, at der er et ventilationsanlæg.

Hvis der begynder at komme kondens på indersiden af vinduerne, eller luftfugtigheden stiger, så det føles lidt som et drivhus, er det fordi anlægget ikke virker optimalt og det skal tjekkes og højst sandsynligt genstartes.

Indoor Climate

It can be felt in the indoor climate that there is a ventilation system.

If condensation starts to form on the inside of the windows.

Or the humidity increases so that it feels a bit like a greenhouse, it is because the system is not working optimally and it needs to be checked and most likely restarted.

Larmer systemet

Larmer det, så tjek om det skal genstartes, lyser den gule knap skal det genstartes.

Tjek filteret og være sikker på, at du har skiftet filteret, da du modtog det.

Alarms the system

If it makes noise, check if it needs to be restarted, the yellow button lights up, it needs to be restarted.

Check the filter and be sure you changed the filter when you received it.

Genstart systemet

Hvis den gule knap lyser, skal ventilationssystemet genstartes. 

Se hvordan du gør hér

Restart the system

If the yellow button lights up, the ventilation system must be restarted. 

See how to do it here

Der er 4 hastigheder på anlægget, som kan indstilles på anlægget.

1: Når I er på ferie

2: Normal

3: Gæster

4: Mange Gæster

Der må ikke indstilles på sluserne i rummene, da de er justeret til hver enkelt bolig.

There are 4 speeds on the system which can be set on the system.

1: When you are on holiday

2: Normal

3: Guests

4: Many Guests

The locks in the rooms must not be adjusted, as they are adjusted to each individual home.

Skift filter

Filteret skal skiftes ca hver 1/2 år.

Disse fremsendes af Bloch, I sørger selv for at udskifte dem.

Du kan se på vejledningen hér,  hvordan du gør.

Change filter

The filter must be changed approximately every 1/2 years.

These are sent by Bloch, you replace them yourself.

You can look at the instructions here,  how to do it.

Rens filter

Filteret skal renses ca hver 3 måned.

Der skal nye filtre i anlægget ca 2 gange om året. Disse fremsendes af Bloch, I sørger selv for at udskifte dem.

Du kan se videoen her hvordan du renser filteret eller du kan læse nedenfor, hvordan du gør.

Sådan gør du:

Vær opmærksom på, at du skal holde i lågen, da den ikke sidder fast på anlægget.

Løsn de to hængsler på toppen af anlægget.

Træk de 2 filtre ud.

Børst dem af med hånden eller en blød børste.

Sæt filteret på plads i anlægget igen

Luk anlægget og sæt hængslerne på igen.

Clean the filter

The filter must be cleaned every 3rd month.

The system needs new filters twice a year. These are sent by Bloch, you replace them yourself.

You can watch the video here how you clean the filter – or you can read below how to do it.

Here’s how you do it:

The system needs new filters once a year.

Be aware that you must hold the door, as it is not fixed to the system.

Loosen the two hinges on the top of the unit.

Pull out the 2 filters.

Brush them off by hand or a soft brush.

Put the filters back in place in the system.

Close the system and put the hinges back on. 

Riste og luftventiler rengøring

Riste og luftventiler skal støvsuges jævnligt, så de ikke stopper til med støv og skidt.

Den brune ring omkring ventilen kan fjernes med en tør fiberklud. 

Grate and air vents cleaning

Grates and  air valves must be vacuumed regularly so that they do not become clogged with dust and dirt.

The brown ring around the air valve can be removed with a dry fiber cloth.

Støvsug systemet og børst filtrene

Du må gerne støvsuge anlægget, som kan være fyldt med nullermænd, blade, insekter osv.

Så har de igangværende eller nye filtre de bedste forudsætninger.

Sluk for anlægget.

Tag filtrene ud mens du støvsuger.

Du kan med fordel børste filtrene fri for nullermænd og snavs, brug en blød kost/børste. 

Tænd anlægget.

Vacuum the system and and brush the filters

You are welcome to vacuum the facility, which may be full of gnats, leaves, insects, etc.

Then the current or new filters have the best prerequisites.

Switch off the system.

Take the filters out while vacuuming.

You can advantageously brush the filters free of dust and dirt, use a soft broom/brush. 

Turn on the system.

Har du spørgsmål omkring ventilationsanlægget – send en email til os.

If you have questions about the Ventilation system – send us an email.

Husdyr

Pets

Det skal søges om dispensation til at holde almindelige, mindre husdyr.

Permission must be sought to keep ordinary, smaller pets.

Husdyr

Det skal søges om dispensation til at holde almindelige, mindre husdyr under forudsætning af, at dyrene er vant til at bo i lejlighed og kan omgås mennesker.

Der accepteres ingen gener fra husdyr. 

Dispensation til husdyrhold skal indhentes hos Bloch Boligadministration.

Såfremt reglerne for husdyrhold ikke overholdes, kan tilladelsen til husdyrhold inddrages.

Pets

Permission must be sought to keep ordinary, smaller pets, provided that the animals are accustomed to living in an apartment and can interact with people.

No inconvenience caused by pets will be tolerated.

Permission for pet keeping must be obtained from Bloch Property Administration.

If the rules for pet keeping are not followed, permission for pet keeping may be revoked.

Hunde skal holdes i snor på fællesarealerne

Det er den enkelte husdyrsejers ansvar og pligt altid at fjerne dyrets eventuelle efterladenskaber.

Husdyr må ikke besørge hverken stort eller småt i gården af hensyn til plantede afgrøder, børneleg på græsplænen og de øvrige beboere.

Dogs must be kept on a leash in the common areas

It is the responsibility and duty of each pet owner to always remove the animal’s possible droppings.

Dogs are not allowed to defecate either large or small in the yard out of consideration for planted crops, children playing on the lawn and the other residents.

Ikke tilladt i gården

Husdyr må ikke besørge hverken stort eller småt i gården af hensyn til plantede afgrøder, børneleg på græsplænen og de øvrige beboere.

Når du har en hund, bedes du tage hensyn til de øvrige beboere.

Not allowed in the yard

Pets are not allowed to defecate or urinate in the yard, out of consideration for planted crops, children playing on the lawn, and the other residents.

When you have a dog, please consider the other residents.

Gøende hund 

Beboeren er forpligtet til at sikre, at hunden ikke gør om dagen, især når hunden er alene hjemme.

Det er ikke tilladt at have en gøende hund på altanen, hvilket forstyrrer naboerne.

Barking dog

The resident is obligated to ensure that the dog does not bark during the day, especially when the dog is home alone.

It is not permitted to have a barking dog on the balcony, causing disturbance to the neighbors.

Ansøgning om husdyr:

Indsend billede og papirer på dyret.

Application for pets:

Submit a photo and papers on the pet.

Spørgsmål og generelle henvendelser / Questions and general inquiry​

Dansk

Har du andre spørgsmål eller en generel henvendelse, som du ikke får besvaret her på siden, er du velkommen til at kontakte os via formularen.

Engelsk

If you have other questions or a general inquiry that cannot be answered on this page, you are welcome to contact us via the form.

Kontakt

Udfyld formularen for hjælp til hårde hvidevarer. Din besked vil blive sendt direkte til Siemens.

Skriv modelnummer herunder:

Vi værdsætter dit privatliv

Vi bruger cookies til at forbedre din browseroplevelse, vise egne reklamer, indhold og analysere trafikken på vores netsted. Ved at klikke på “Accepter Cookies” giver du dit samtykke.